Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
Photo
| นายอภิชาต สุขัคคานนท์
วันเกิด25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
อายุ72 ปี
การศึกษามัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ (เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านบริหารกลาง อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เข้าศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในปี พ.ศ. 2502 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 20 นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร "การป้องกันอาชญากรรม" จากสถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532 และประกาศนียบัตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เริ่มรับราชการเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม และรับราชการตุลาการมาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เสนอตัวลงสมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จากการชักชวนของ นายวิชา มหาคุณ ซึ่งลงสมัครเป็น กกต. ด้วยกัน แต่นายวิชาไม่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 จากนั้นที่ประชุม กกต.5 คน ลงมติเป็นเอกฉันท์ 4-0 เลือกนายอภิชาต เป็นประธาน กกต. เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549


ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางสุธาสินี สุขัคคานนท์ มีกิจกรรมที่ชอบทำยามว่าง คือ ขับเครื่องบินเล็ก

Leave a comment
Name:
Comment:
14 comment(s)
 • #14
  กำธร เสนจันทร์ฒิไชย 17 Oct 2015 09:57 [182.53.117.229]
  เหตุ..(ร่าง)รัฐธรรมนูญ 58..(คว่ำ)….
  1 ตุลาคม 2558
  ปรากฏการณ์วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ข่าวทุกสำนักพาดหัวว่า..สนช.โหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเพียง 105 เสียง ไม่เห็นชอบ 135 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียงผลจากการลงมติครั้งนี้ไม่เพียงทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฯ ตกไป ยังจะทำให้ กมธ.ยกร่างฯ ทั้ง 36 คน ต้องพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับสมาชิก สปช. ทั้ง 247 คนด้วยทั้งนี้ ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39/1 กำหนดว่า ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ กมธ.ยกร่างฯ พ้นจากตำแหน่ง หรือนับจากวันที่ร่างรัฐธรรมนูญฯ ตกไป ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้ง “คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” ขึ้นมาใหม่ชุดหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกไม่เกิน 20 คน เพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ก่อนนำไปจัดทำประชามติต่อไป ภายใน 45-60 วัน
  เมื่อปรากฏการณ์เป็นดั่งนั้นชาวบ้าน ๆ และสหายสมาชิกสภากาแฟของกระผมปรบมือแสดงความดีใจเพราะ..ไม่อยากให้ผ่าน..ด้วยหลากหลายเหตุผล หนึ่งนั้นคือกรณี (ร่าง) มาตรา 260 ที่ว่า..คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการจำนวนไม่เกินยี่สิบสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้ (1) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ซึ่งเลือกกันเองในแต่ละประเภท ประเภทละหนึ่งคน และ(3)..ฯลฯ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ..บรรทัดนี้แหละคือปัญหาเพราะ กำหนดอำนาจพิเศษให้กรรมการยุทธศาสตร์ฯ ไว้ในบทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญว่า.. หากนายกรัฐมนตรีขณะนั้นบริหารประเทศต่อไปไม่ได้อันเนื่องจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ฯ กรรมการยุทธศาสตร์ฯ จะประชุมขอมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อใช้มาตรการที่จำเป็นตั้งนายกรัฐมนตรี(คนกลาง) ทันที..กรุณาย้อนอ่าน (1) .นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น)เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ? ประทานโทษขอรับกระผมแล้ว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีมันจะยอมลงจากเก้าอี้หรือขอรับ..โอ้ !!! พระเจ้าจอร์จ..ยุ่งตายห่า !!!
  มาตรา 260 สังคมวิพากษ์ว่าเมื่อมีเหตุกลุ่มก้อนเสื้อสีใด..เป่านกหวีด..ประท้วงรัฐบาล ฯ (ขณะนั้น) จะมีอัศวินขี่ม้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี(คนกลาง)ทันทีและอัศวินคนนี้คงไม่พ้น..ทหาร..แล้วพรรคพวกรัฐบาล(ขณะนั้น)มันจะยอมหรือ..มันก็สั่งเป่านกหวีด..สู้กับไอ้พวกกลุ่มแรก..สู้กับนายก ฯ คนกลาง..ยุ่งตายห่า !!!..มาตรา 260 เมื่ออ่านวิเคราะห์แล้วมันรู้สึก..ลับ..ลวง..พราง..คือถ้าทหารปฏิวัติ..ก็กลัวอเมริกากลัวฝรั่งตาน้ำข้าว..ด่า..หาว่าเป็นเผด็จการ..ขณะที่คนไทยกำลังจะฆ่ากันไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไรมีหน่วยงานเดียวที่มีอำนาจมีปืนจะยับยั้งได้คือ..ทหาร..แต่ทหารก็ไม่กล้าฉะนั้น ศ.ดร.บวรศักดิ์ จึงออกกฎหมายหมวดนี้ขึ้นมาแบบ ลับ..ลวง..พราง..สมาชิกสภากาแฟของกระผมขอเสนอพระเดชพระคุณ ฯพณฯ นะขอรับ..ยกเลิกทั้งหมวดทั้งมาตรา 260 ออกทั้งหมด ให้เขาสู้กันในสภา ฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 วัน 10 คืนก็ว่ากันไปสุดท้ายรัฐบาลทนไม่ไหวก็..ยุบสภาลาออกไปเอง..มิดีกว่าหรือขอรับ หลาย ๆ รัฐบาลบรรดา ฯพณฯ ผู้นำมักพูดว่า..อเมริกัน..ไม่ใช่พ่อ..แล้วมาตรา 260 มีเพื่ออะไร ?? ไอ้พวกเสื้อสี...อ้างประชาธิปไตยใจเผด็จการ..มันเป่านกหวีดแน่ ๆ ชัวร์ 1,000 เปอร์เซนต์
  ไม่ใช่มาตรา 260 เท่านั้นแม้กระทั่งที่มาของอำนาจนิติบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก็มีปัญหา ในหมวด 3 ส่วนที่ 2 สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 101-117 )ยกตัวอย่าง มาตรา 103 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าสี่ร้อยห้าสิบคนแต่ไม่เกินสี่ร้อยเจ็ดสิบคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนสองร้อยห้าสิบคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่าสองร้อยคนแต่ไม่เกินสองร้อยยี่สิบคน.(แบ่งเขต..บัญชีรายชื่อ..ก็เรื่องเก่า ๆ ปฏิรูปตรงไหน) อีกตัวอย่าง มาตรา 104 “...การคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้คำนวณโดยการนำจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองร้อยห้าสิบคนการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีให้คำนวณโดยการนับจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำนวณได้ตามวรรคสองมาเฉลี่ย…ฯ ..คงหลักการเดิมตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐..(ยาวกว่านี้และ..งง..ขอรับกระผม ?..ยกตัวอย่างตาราง(สมมติ)
  ศ.ดร.บวรศักดิ์ อ้างว่า..ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่กล่าวมาจะไม่ทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจริง และจะเป็นประโยชน์แก่พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การมีรัฐบาลผสมที่เอื้อต่อบรรยากาศการปรองดอง..? ? ( ฯ พณฯ ฝันเพ้อเจ้อสุด ๆ)
  กรณีดังกล่าวสังคมวิพากษ์ว่า..มันไม่ได้ปฏิรูปปฏิวัติอะไรเลยวัฏจักรวงจรอุบาทว์ก็มีต่อไปเหมือนเดิมคือการเมืองน้ำเน่าไร้อุดมการณ์มุ่งหวังคอรัปชั่นโกงกิน..อดีตเคยมีมาแล้ว (ไม่เข็ด)ไปยกมือในห้องน้ำเรียกทุนคืน สมาชิกสภากาแฟของกระผมขอเสนอพระเดชพระคุณ ฯพณฯ นะขอรับ..ยกเลิกแก้ไขหมวดนี้ออกทั้งหมดใช้สูตรประชากร 150,000 ต่อ ส.ส.1 คน.ใครใคร่สมัครเชิญ – ไม่แบ่งเขต -ไม่สังกัดพรรค..แก้ไขในกรอบสโลแกนที่ว่า..เลือก ส.ส.และ,ส.ว..ทั้งจังหวัดไม่สังกัดพรรค..เหตุผล..เป็นผู้แทนของจังหวัดไม่ใช่เขต..ขจัดอิทธิพลมืด..ยังมีอีกหลายปัญหา..ขอต่อฉบับหน้าขอรับ..จะเขียนถึงปัญหาที่มาของอำนาจบริหาร(นายกรัฐมนตรี)และหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ความเป็นพลเมืองและหน้าที่ของพลเมือง (รัฐธรรมนูญ (ร่าง)..เน้น..คำว่าพลเมืองไม่ใช่คำว่า..ประชาชน)
 • #13
  top 17 Aug 2012 02:56 [58.8.37.151]
  ดีใจจริงๆ แต่ก่อนเพื่อนล้อว่า หมู แต่ตอนนี้เงียบกริบ!!

  เราเคยโดนเพื่อนๆล้อว่า หมู,ช้างน้ำ,ตุ่ม,ตุ้ยนุ้ย อะไรต่างๆนาๆ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกนะ ก็เพื่อนกันอย่างว่า...
  แต่ ก็แอบน้อยใจเป็นครั้งคราบ้าง เราก็พยายามจะลดน้ำหนักอยู่น่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหาร ออกกำลังกายต่างๆ ก็ไม่ลดเท่าไหร่(เราเป็นคนลดยาก)
  แต่ไม่กินยาลดน้ำหนักนะ เพราะเคยกินแล้วใจสั่น มึนหัวมาก และเคยเห็นเพื่อนกินแล้วเป็นลม บางคนก็ผอมแล้วก็กลับมาอ้วนกว่าเดิมก็มี
  วันหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดน่ะ วันพุธ ที่ 3 ส.ค.เพื่อนที่เคยเรียนมัธยมด้วยกัน ชวนไปดูหนังเดอะมอล์บางกะปิ (วันพุธหนังถูก60บาท อิอิ..)
  ซึ่งไม่ได้เจอกันเกือบ2เดือนแล้ว ไปเจอเข้าตกใจเลย เมื่อสองเดือนที่แล้วยังหุ่นพอๆกัน แต่เจออีกทีที่หน้าโรงหนัง จำแทบไม่ได้
  ก็ เลยถามว่าไปทำอะไรมาถึงผอมลงได้ขนาดนี้ เพื่อนก็เลยแนะนำให้ใช้ อาหารเสริมลดน้ำหนัก ก็เลยตัดสินใจทันทีเลย(เชื่อเพื่อนคบกันมา12ปี)
  เราก็ใช้ไปเดือนกว่าๆ ปรากฎว่า จากน้ำหนัก 72 ลดเหลือ 60 เพื่อนๆ ไม่กล้าล้ออีกเลย 555+
  เพื่อนๆคนไหนที่ เจอปัญหาคล้ายๆกัน โทรถามพี่เค้าได้เลย 085-111-6395(k.ท๊อป) ให้คำปรึกษา ฟรี!!และใจดีด้วย
  หรื้อก็ลอง เข้า เว็บ >> http://meshielvingbrand.igetweb.com/ <<
  ขอให้โชคดีนะค่ะ บายๆๆๆๆ...สูตรลดน้ำหนักเห็นผลได้ ภายใน 1 สัปดาห์
  หรือแอด ไลย์ มาคุยกับพี่ ท็อปได้นะ ค่ะ 085-111-6395 ขอบคุนค่ะ
 • #12
  ....... 25 Oct 2011 11:40 [124.122.31.66]
  ทำไมแต่ละคนเก่งกันจริงๆ เอาเวลาว่างมานั่งด่าคนทำงาน
  คนสมัยนี้แม่งมี2แบบจิง
  1.คนทำดีแล้วโดนด่า
  2.ไม่ทำห่าไรแล้วมานั่งด่าคนอื่น
 • #11
  ความผิดพลาดของกกต. 17 Jul 2011 02:54 [118.175.55.249]
  บุคคลที่เป็นกกต.ชุดนี้ล้วนแต่เป็นผู้มากประสพการณ์ด้านกฏหมายเป็นผู้พิพากษามาก่อนย่อมรู้ดีเรื่องคุณสมบัติของผู้จะสมัครสส.แต่กกต.ก็ทำงานผิดพลาดมาแต่แรกที่ให้เขาสมัครเข้ามาและได้รับเลือกในที่สุดพอมาถึงขั้นนี้แล้วกกต.จะแก้ปัญหาอะไรได้เพราะเริ่มถูกแรงกดดันจากหลายฝ่ายถึงการทำงานที่หละหลวมขาดความรอบคอบและทำให้ผู้คนที่มาลงคะแนนไม่ได้มากมายเป็นล้านล้านซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างไม่น่าให้อภัยกับกกต.ทั้งห้าท่านเลย
 • #10
  คนไทยรับกรรมจาก กกต 15 Jul 2011 21:40 [118.175.53.196]
  กกต.คงรู้ว่าการรับรองการเป็นสส.ของยิ่งลักษณ์นั้นก็คือการให้อำนาจกับแดงตัวแม่อย่างเป็นทางการแล้วต่อไปอำนาจทุกอย่างจะอยู่ในตระกูลชินวัตรและเหล่าพลพรรคเสื้อแดงอย่างไม่มีทางแก้ไขด้วยการใช้นโยบายทักษิโณมิกซ์มาปกครองประเทศส่วนอนาคตผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เวรกรรมของชาวไทยทั้งที่เลื่อกและไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยทุกคนได้รับผลกระทบหมดยกเว้นพรรคเพื่อไทยและพลพรรคเสื้อแดงของยิ่งลักษณ์ทักษิณทุกอย่างขึ้นอยู่กับกกต.ทั้งสิ้น
 • #9
  aof 13 Jul 2011 02:38 [61.90.5.218]
  อยากเป็นวัยรุ่นที่เฟิร์สคลาส ใช้เงินแบบไม่ต้องดูราคา หรือ มีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด ถ้าคุณเป็นอย่างที่ว่ามานั้น คุณได้พบโอกาสแล้ว The First Power System ระบบที่เจ๋งที่สุดตอนนี้ รายได้ที่คิดให้เราทุกวันแล้วก็โอนเงินให้เราทุกอาทิตย์ จะดีแค่ไหนที่เงินมีใช้แบบไม่ขาดมือ บริษัท The First Power System ต้องการที่จะรับสมัครพนักงานเพิ่มเติม Part-time full-time สนใจดูรายละเอียดที่
  >>>> http://thefirstpowerofsuccesss.igetweb.com/ < < < < <
  >>>> http://thefirstpowerofsuccesss.igetweb.com/ < < < < <
 • #8
  ไม่เป็นกลาง 12 Jul 2011 18:01 [118.175.55.111]
  เห็นด้วยกับคุณคนกลางนะเพราะวันๆกกต.ก็เอาแต่ส่องพระคุยกับบางพรรคที่ถูกใจเมืองไทยถึงไม่ไปไหนเพราะความไม่เป็นกลางนี่เอง
 • #7
  mmob 10 Jul 2011 12:31 [182.53.203.144]
  ชลบุรีซื้อเสียงทั้งจังหวัด
 • #6
  คนภูมิใจไทย 7 Jul 2011 14:51 [118.172.75.155]
  แค่ กกต. 5 คน ดันมาชี้ขาด ความเป็น ส.ส ของคน ตั้ง 500 คน
  จะบ้าไปแล้ว ดู คุณ อภิชาต ไม่มีความรู้เอาเสียเลย
  และก็เป็น เครื่องมือนักการเมืองด้วย
  ไม่เป็นกลางเลย
 • #5
  คนกลาง 7 Jul 2011 14:49 [118.172.75.155]
  กกต.ชุดนี้ ไม่เป็นกลาง คุณเป็นประธาน กกต. ภาษาไรเนี่ย
 • #4
  เพื่อไทย 7 Jul 2011 08:59 [125.24.103.225]
  คนคุกเป็นสส.ได้ด้วย
 • #3
  หนุ่ม 6 Jul 2011 11:45 [158.108.163.232]
  อยากให้ไปศึกษาการทำงานใหม่ น่าจะดี
 • #2
  คนไทย 6 Jul 2011 10:18 [110.168.35.9]
  คอมเม๊นท์แรกก้ออกควายซะแล้ว
 • #1
  จงรักไทย 5 Jul 2011 10:26 [125.24.123.165]
  คนคุกคงไม่ได้เป็น สส.นะจ๊ะ
14 comment(s)