Click เพื่อเข้าสู่เว็บหรรษาใหม่
ดาราไทย
ดาราเอเชีย
ดาราฮอลลีวูด
คนดังหลังจอ
คนดังจากข่าว
คนดังในอดีต
Photo
| นายอภิชาต สุขัคคานนท์
วันเกิด25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
อายุ73 ปี
การศึกษามัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ (เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบงานด้านบริหารกลาง อดีตประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา อดีตประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เข้าศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในปี พ.ศ. 2502 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 20 นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร "การป้องกันอาชญากรรม" จากสถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2532 และประกาศนียบัตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เริ่มรับราชการเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม และรับราชการตุลาการมาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา


นายอภิชาต สุขัคคานนท์ เสนอตัวลงสมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จากการชักชวนของ นายวิชา มหาคุณ ซึ่งลงสมัครเป็น กกต. ด้วยกัน แต่นายวิชาไม่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2549 จากนั้นที่ประชุม กกต.5 คน ลงมติเป็นเอกฉันท์ 4-0 เลือกนายอภิชาต เป็นประธาน กกต. เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549


ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ นางสุธาสินี สุขัคคานนท์ มีกิจกรรมที่ชอบทำยามว่าง คือ ขับเครื่องบินเล็ก

Leave a comment
Name:
Comment: